Derivació des d'Institucions

Umbral rep derivacions des d' Institucions Públiques: Serveis Socials, Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), Equips d'Atenció Primària (EAP) i centres de dia, entre d'altres. En aquests casos els professionals d'aquestes institucions - en general, treballadors socials, o psicòlegs, es posen en contacte amb un dels membres de l'Equip de Derivació de Umbral, per estructurar l'atenció del cas que els ocupa. En la nostra experiència, aquest treball previ entre les institucions i Umbral per mitjà dels seus professionals, resulta summament important perquè el procés de derivació sigui propici i els subjectes derivats puguin sentir-sa acollits al dispositiu de tractament oferit.
Durant els primers contactes entre el professional de la institució i Umbral s'aïlla la pertinència o no d'admetre el cas en tractament. Un cop presa la decisió d'acceptar la derivació, cal deixar clarament enunciats alguns aspectes.

La persona derivada que emprengui el seu tractament amb un professional de la xarxa Umbral haurà de saber que l'atenció no és gratuïta, sinó que s'ofereix amb un honorari accessible. Assumir el pagament del tractament que possibilitarà la pròpia cura implica fer-se responsable del procés terapèutic i dels seus efectes, i el seu caràcter no gratuït el preserva de possibles fantasies de dependència respecte del professional.

És important que la persona que consulta sàpiga que tindrà una primera entrevista en què s'avaluarà la seva demanda, després de la qual cosa serà derivada al professional de la xarxa que s'estimi més convenient. Aquest primer contacte té l'objectiu de valorar les característiques singulars del cas i les seves perspectives, fins i tot a nivell d'una aproximació diagnòstica, cosa que permetrà l'elecció del professional idoni per conduir el tractament. Tenir cura en aquests primers passos possibilitarà una millor acollida del pacient en el dispositiu d'atenció clínica i evitarà imprecisions i incerteses que moltes vegades influeixen desfavorablement en els processos de derivació.

Els professionals de la institució que sol·licita l'atenció de UMBRAL -siguin aquests educadors, treballadors socials, metges, etc.- poden realitzar les consultes que considerin necessàries respecte dels casos derivats, que en ocasions requereixen d'un treball interdisciplinari i coordinat entre diferents professionals .

És desitjable que la institució que consulta amb Umbral s'interessi en el seguiment de les derivacions, per poder treballar en forma conjunta l'evolució dels casos al dispositiu clínic.

 

 

 

 

Imprimeix Correu electrònic